Informatie

DE RISICO’S VOOR DE VERHUURDER BIJ HENNEPKWEEK.

Indien in de door u verhuurde locatie een hennepkwekerij wordt aangetroffen, kan dat vervelende gevolgen voor u meebrengen. Afgezien van de eventuele schade aan de locatie door aanpassingen ten behoeve van de kweek, kunt u tevens worden geconfronteerd met een actie van justitie en een aansprakelijkheidsstelling door de energieleverancier. Maar ook vanuit de gemeente kunnen maatregelen tegen u getroffen worden. Onderstaand zullen wij vanuit onze specialisatie op dit gebied enige duidelijkheid in deze complexe materie verschaffen. Wij zullen dit doen mede aan de hand van de recente rechtspraak op het gebied van bestuursrecht, civiel recht en het strafrecht.

Bestuursrechtelijke gevolgen.

Vanuit de vaste rechtspraak in het bestuursrecht kan worden afgeleid, dat van de verhuurder van de locatie dat wordt gebruikt in strijd met het bestemmingsplan ten behoeve van de hennepkwekerij mag worden gevergd dat hij zich tot op zekere hoogte informeert over het gebruik dat van de door hem verhuurde locatie wordt gemaakt. De last om dit laatste te bewijzen ligt bij de verhuurder. Hij dient aannemelijk te maken, dat hij niet wist en niet heeft kunnen weten dat zijn verhuurde locatie als hennepkwekerij werd gebruikt.

Op welke wijze hij aannemelijk kan maken dat hij van het met het bestemmingsplan strijdige gebruik wist of had kunnen weten, is in de rechtspraak ontwikkeld. Belangrijke factoren hierbij zijn:

 • Kent u de huurder, heeft u een kopie van zijn of haar identiteitsdocument.

 • Ingeval de locatie een woning betreft is de huurder daar dan volgens de GBA ingeschreven.

 • Heeft u een kopie van een recent dagafschrift van de huurder.

 • Wordt de huur per bank ontvangen of contant en houdt u een deugdelijke administratie bij van de huurpenningen.

 • Is er sprake van een aantoonbare regelmatige controle van de verhuurde locatie.

 • Bent u een particuliere of een professionele verhuurder, immers aan de professionele verhuurder zullen hogere eisen aan de controle worden gesteld dan bij de particuliere verhuurder.

 • De bestuursrechtelijke maatregelen als gevolg van de Opiumwet en/of de Algemene Plaatselijke Verordening kunnen bijvoorbeeld worden genomen in de vorm van een tijdelijke sluiting van de locatie (last onder dwangsom), de onmiddellijke ontruiming van de locatie en het intrekken van de eventuele (horeca-)exploitatievergunning. Volgens de Algemene wet bestuursrecht geschiedt de toepassing van de bestuursdwang op kosten van de overtreder, tenzij deze kosten redelijkerwijs niet of niet geheel voor zijn rekening zouden moeten komen. De door de verhuurder opgelopen schade als gevolg van de bestuursdwang wordt in de regel niet vergoed.

  Overigens hoeft, volgens een recente uitspraak van de voorzieningenrechter, de burgemeester de uitkomst van een eventueel strafrechtelijk onderzoek naar de strafbaarheid van de verhuurde niet af te wachten. Hij kan zijn besluit nemen op grond van de bestuurlijke rapportage. Hij beoordeelt hierbij met name of de openbare orde en veiligheid in het geding is of is geweest.

  Civielrechtelijke gevolgen.

  De civielrechtelijke gevolgen vloeien meestal voort vanuit de leverantieovereenkomst voor energie. De energieleverancier zal de door haar geleden schade als gevolg van de hennepteelt, waarbij al dan niet stroom illegaal werd afgenomen op de verhuurder verhalen. Immers de verhuurder is de contractpartij voor de energieleverancier.

  De door de energieleverancier geleden schade kan bestaan uit de kosten voor het afsluiten van de energie, het plaatsen van een nieuwe energiemeter en het verhalen van illegaal afgenomen energie, welk schadebedrag zal worden geschat aan de hand van de informatie, feiten en omstandigheden.

  Uit de recente civiele rechtspraak volgt, dat de verhuurder niet aansprakelijk is voor de schade van de energieleverancier zolang hij niet bekend is of dat niet behoefde te zijn met de hennepkwekerij. Om dit laatste aan te kunnen tonen zijn derhalve de hiervoor genoemde aandachtspunten evenzeer van groot belang.

  Strafrechtelijke gevolgen.

  Indien in de door u verhuurde locatie een hennepkwekerij wordt aangetroffen, loopt u de reële kans om te worden aangemerkt als verdachte. Het kan zijn dat u het plegen, het medeplegen of het zijn van medeplichtige aan het telen, verwerken, verkopen, leveren of het voorhanden hebben van hennep ten laste wordt gelegd. Ook hier helpt het de verdediging indien de voornoemde aandachtspunten voldoende zijn nageleefd.

  Let wel op: indien u hieromtrent vragen worden gesteld, adviseren wij u niet te antwoorden op deze vragen (u dient zich dan te beroepen op uw zwijgrecht) en eerst met ons overleg te plegen. Indien u aangeeft bij de politie dat u bijstand wenst van ons, dan moet de politie, alvorens u vragen te stellen, u in contact met ons te brengen.

  Indien u op enige wijze te maken heeft met bestuursrechtelijke en/of civielrechtelijke en/of strafrechtelijke gevolgen naar aanleiding van het verhuren van een locatie te maken heeft of indien u op voorhand behoefte heeft aan nader advies in deze, dan zijn wij u graag van dienst met een adequate verdediging of een passende advisering.